List otwarty

Szanowna Pani Posłanko,

Szanowny Panie Pośle,

Niebawem będą Państwo brać udział w głosowaniu dotyczącym odrzucenia projektu nowelizacji Ustawy o Broni i Amunicji, zgłoszonemu przez posła PIS, Pana Arkadiusza Mularczyka.

Zwracamy się do Pana/Pani o głosowanie przeciw tej nowelizacji, która wprowadza bardzo kontrowersyjne i szkodliwe zapisy, dotyczące swobody noszenia w miejscach publicznych noży, dotychczas przez ustawę nie poddanych restrykcji, dla przypomnienia:

art. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W odniesieniu do broni białej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret piąty, zabronione jest jedynie jej posiadanie w miejscu publicznym. Dozwolone jest posiadanie takiej broni w miejscu publicznym, jeżeli okoliczności wskazują, że jest to uzasadnione realizacją celu zgodnego z prawem.”;

w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a dodaje się tiret piąty w brzmieniu:

„-   wszelkich innych przedmiotów mających charakter broni ofensywnej, z wyjątkiem noży o jednej krawędzi roboczej i długości ostrza poniżej 8 cm,”.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z Nr 88, poz. 553 ze zm.) w art. 263 dodaje się § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Kto wbrew przepisom ustawy posiada broń niebędącą bronią palną w miejscu publicznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pobawienia wolności do lat 2.”.

Zapis o maksymalnej długości ostrza jest nie związany z rzeczywistym zmniejszeniem zagrożenia ze strony kryminalistów i chuliganów. Ostrzem o długości 8cm kryminalista może zrobić krzywdę równie skutecznie jak ostrzem 2cm, nie wspominając o innych przedmiotach posiadających ostre krawędzie, jak rozbite butelki, śrubokręty itd.

Najbardziej jednak niepokojące są sformułowania zapisów związanych z zakazem noszenia noży w miejscu publicznym. Z jednej strony Ustawa ma zezwalać na noszenie noży w miejscu publicznym, o ile cel posiadania noża jest zgodny z prawem, zaś z drugiej strony proponuje się zapis w Kodeksie Karnym skazujący obywatela posiadającego nóż w miejscu publicznym na karę do 2 lat (!) pozbawienia wolności. Elementem decydującym o karalności jest tu,  cytuję „realizacja celu zgodnego z prawem”.  Zapis taki budzi daleko idące obawy o jego interpretację przez stróżów prawa i potencjalnie może przysporzyć kłopotów zwykłym, porządnym obywatelom: harcerzom, wędkarzom,  ludziom uprawiającym survival (sztuka przetrwania) czy po prostu obywatelom używającym noża okazyjnie. Należałoby się też w tym miejscu zastanowić na ile przestępcy przejmą się tymi ograniczeniami.

Z analizy, przeprowadzonej przez Biuro Analiz Sejmowych wynika jasno, ze wprowadzenie podobnych zakazów w innych krajach EU nie przyniosło spodziewanych efektów zmniejszenia przestępczości kryminalnej z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia.

Polskie statystyki z ostatnich lat wskazują na ciągły spadek przestępstw kryminalnych (rysunek poniżej), przy czym maleje też (z wyjątkiem zabójstw) udział przestępstw ciężkich z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia.

 

Obecna dyskusja polityczna nad przestępczością kryminalną i chuligaństwem związana jest w szczególności z dwoma zdarzeniami: zabójstwem kibica w Krakowie i zabójstwem Policjanta w Warszawie. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu nowelizacja mogłaby uratować życie tym tragicznie zmarłym ludziom?

My, zwykli obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa wyborcy, zwracamy się do Was: Panie Posłanki i Panowie Posłowie o odrzucenie przedmiotowego projektu nowelizacji ustawy o Broni i Amunicji oraz Kodeksu Karnego w imię normalności życia społecznego i prosimy o pracę nad naprawdę skuteczną, długofalową polityką zwalczania chuligaństwa i przestępczości, nastawioną na człowieka nie na narzędzie.

z poważaniem