List do posła Stanisława Wziątka

Stanisław Wziątek:

Szanowny Panie Pośle

Serdecznie dziękuję za zabranie głosu w kwestii nowelizacji Ustawy o Broni i Amunicji. W swoim wystąpieniu podniósł Pan wiele ważnych kwestii związanych z tym projektem. Chciałbym wyrazić swoje poparcie dla Pana stanowiska w tej sprawie. Cieszę się, że Pana opinia o nim jest oparta na zdrowym rozsądku, a nie na stosunkach politycznych czy też emocjach.
Pomimo tego, że zdaję sobie sprawę z szeroko komentowanych w mediach incydentów, w których niebezpieczne przedmioty odegrały niechlubną, nierzadko tragiczną rolę, uważam, że wprowadzenie do prawa zakazu noszenia niebezpiecznych przedmiotów w proponowanej formie jest dla mnie, jako obywatela polskiego, niedopuszczalne. Proponowane zmiany odczuwam jako ograniczenie moich osobistych wolności obywatelskich, ponieważ proponowane zasady sformułowane są w tak nieprecyzyjny sposób, że wprowadzają dla sądu niemal nieograniczone możliwości interpretacji. Ustawa w proponowanej formie godzi jedynie w obywateli noszących narzędzia, które mają być prawnie zrównane z bronią i w żaden sposób nie może wpłynąć na zachowanie kryminalistów, którzy przecież mając zamiar popełnienia przestępstwa nie liczą się z prawem w żaden sposób – podobne prawo wprowadzone w Wielkiej Brytanii nie ograniczyło w żaden sposób przestępstw popełnianych na ulicy przy użyciu noży.
Chciałbym także zauważyć, że statystki nie potwierdzają zasadności wprowadzenia takich zmian. Koronny argument za wprowadzeniem zmian – ilość zabójstw popełnionych z użyciem niebezpiecznego narzędzia – to wybiórcza interpretacja statystyki, która upada w kontekście tego, że zabójstwa te najczęściej dokonywane są w prywatnych domach i mieszkaniach, a nie w miejscach publicznych (1).
Proponowane zmiany zostały także bardzo krytycznie skomentowane przez Sąd Najwyższy.
Podsumowując, chciałbym jeszcze raz podziękować i wyrazić swoje poparcie dla Pana opinii w tej sprawie, mając nadzieję, że nie jest Pan w niej odosobniony w Klubie Poselskim SLD i że Klub ten odegra znaczącą rolę podczas odrzucenia projektu nowelizacji UoBiA na następnym posiedzeniu Sejmu.

Z poważaniem

Podpis [imię, nazwisko, dobrze też podać stanowisko – im wyższe, tym lepsze ]

1). http://www.policja.pl/palm/pol/1/44158/Zabojstwa_w_Polsce_w_latach_1999__2009.html