Podpisz naszą petycję na petycje.pl

ntn1ntn2ntn3ntn4ntn5ntn6ntn8

Strona stanowi obywatelski sprzeciw projektowi zmiany ustawy o broni i amunicji nr 4028 Projektowi temu, w brzmieniu:

Art. 1. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., Nr 52, poz. 525 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1)art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art. 2. 1. Poza przypadkami określonymi w ustawie nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W odniesieniu do broni białej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret piąty, zabronione jest jedynie jej posiadanie w miejscu publicznym. Dozwolone jest posiadanie takiej broni w miejscu publicznym, jeżeli okoliczności wskazują, że jest to uzasadnione realizacją celu zgodnego z prawem.”; 2) w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a dodaje się tiret piąty w brzmieniu: „-   wszelkich innych przedmiotów mających charakter broni ofensywnej, z wyjątkiem noży o jednej krawędzi roboczej i długości ostrza poniżej 8 cm,”.

jako obywatele RP sprzeciwiamy się i wnosimy o odrzucenie z powodów:

  • Koronny argument za wprowadzeniem zmian – ilość zabójstw popełnionych z użyciem niebezpiecznego narzędzia – to wybiórcza interpretacja statystyki, która upada w kontekście tego, że zabójstwa te najczęściej dokonywane są w prywatnych domach i mieszkaniach, a nie w miejscach publicznych http://statystyka.policja.pl/portal/st/941/50854/Rok_2010.html
  • brak sprecyzowania terminów, skutkujący pełną uznaniowością policji i sędziów przy aresztowaniu i wydawaniu wyroku:”broń ofensywna” – za taką może być uznany absolutnie każdy przedmiot, „ostrze”, „długość ostrza”, „jedna krawędź robocza” „miejsce publiczne” jako miejsce wspólnego użytkowania oznacza w praktyce każdą przestrzeń poza domami, czyli również lasy. „cel zgodny z prawem” . Sędzia może albo nie przyjąć uzasadnienia ( albo rozumować „co nie jest zabronione jest dozwolone” „okoliczności wskazujące na cel zgodny z prawem”  W efekcie ustawa pozwoli w praktyce zarówno na aresztowanie i skazanie na karę więzienia uczciwego obywatela (wędkarz jadący komunikacją publiczną) jak i łatwe jej ominięcie przez bandytów (śrubokręt jest nie mniej zabójczy a pozwala łatwo znaleźć „uzasadnienie realizacją celu zgodnego z prawem”).
  • podobne regulacje w innych krajach UE, na które powołuje się propozycja ustawy nie zmniejszyły liczby przestępstw z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Natomiast regulacje znacznie bardziej liberalne od polskich są w Czechach i Austrii, krajach o jednych z najmniejszych współczynnikach przestępstw w UE.
  • Proponowane zmiany zostały bardzo krytycznie skomentowane przez Sąd Najwyższy.

Wysoka uznaniowość ze strony organów mających stać na straży praworządności jest daleka od standardów demokratycznego państwa prawa i wysoce godzi w podmiotowość obywateli i ich wolności podstawowe!